دپارتمان عمرانی | ساخت

ســـــــاخت

شرکت آتی مهر ابتکار با توجه به صلاحیت ها و پروانه هایی که از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی اخذ نموده است ، در قالب شخصیت حقوقی و حقیقی اقدام به ساخت و ساز نموده است

تخصص این شرکت ساخت انواع پروژه های مسکونی ، اداری ، تجاری و تفریحی توریستی میباشد . مدیران شرکت طی بیست سال گذشته پروژه های مختلفی بازیر بنای بالغ بر…………… مترمربع را در استان های تهران ، قم اجراء نموده اند .

شرکت وظایف و مسئولیت های ذیل را در قراردادهای ساخت به کارفرما ارائه می نماید :

ساختمان سازی
 • مطالعه و بررسی مشخصات مندرج در پروانه ساختمان ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و مغایرت های احتمالی بین پروانه ساختمان با نقشه ها یا نقشه ها با یک دیگر یا بین نقشه ها با مشخصات فنی و یا وجود نقص در آنها به طرح یا طراحان آن . در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد مراتب به کارفرما اعلام میگردد .
 • ارایه برنامه زمانبندی کلی و تفضیلی کارهای اجرایی ساختمان از اغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدد آن به کارفرما و هماهنگ کننده و فراهم نمودن شرایط نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان برای آنها به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهد شد و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف تعیین شده برای ناطر هماهنگ کننده و سایر ناظران .
 • رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان پیرامون آن و همچنین رعایت مسائل زیست محیطی کارگاه
 • صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان ، رعایت مقررات ملی ساختمان ، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب
 • اخذ موافقت و تائید کتبی کارفرما ، طراح مربوط و مسئول دفتر طراحی در هرگونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجراء
 • استفاده از مهندسان و کاردان های فنی رشته های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران ، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی .
 • امضاء ( شرایط عمومی قرار داد به شرح مندرج در فصل هشتم این مجموعه شیوه نامه ) که جزو لاینفک قرارداد منعقده بین کارفرما و مجری بوده و باید به امضاء طرفین رسیده باشد .
 • تهیه و امضای سه سری نقشه کامل کار اجرا شده ساختمان ( چون ساخت ) و یک لوح فشرده از نقشه های معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی و اخذ تائیدیه لازم از ناظران حقیقی ذی ربط یا ناظر حقوقی .
 • جبران خسارات ناشی از عملکرد خود به کارفرما یا اشخاص دیگر پس از تائید مراجع دارای صلاحیت .
 • رعایت شرایط خصوصی قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشهه های مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازی در اجرای کار
 • رعایت مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه ها و بخشنامه های قانونی صادره از سوی وزارت راه مسکن و شهرسازی
 • اجرای موضوع قرارداد منطبق با اصول مهندسی و کیفیت مناسب و استفاده از مصالح مرغوب در حد استاندارد های اعلام شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، که مراحل مختلف آن مورد تائید ناظران ذی ربط حسب رشته آنان باشد و اخذ تائیدیه های مربوط به منترل ساختمان در پایان هر مرحله از عملیات اجرایی از ناظران ذی ربط
 • تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان منظم به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و اخذ تائیدیه های لازم از ناظران ذی ربط جهت صدور شناسنامه مذکور به شرح فصل ششم این مجموعه شیوه نامه .
 • تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی وملکی ساختمان به کارفرما پس از انجام مراحل فوق .