مدیران شرکت

مدیران اجرایی شرکت
 • مدیرعاملمجتبی حاجی واعظی | کارشناس عمران
 • رزومه
 • مدیربازرگانیمحمد دانشور | کارشناس صنایع
 • مدیر عمرانیمحمد صادق طاهری | کارشناس عمران
 • رزومه
 • مدیر پروژه هامحمد حسن شریعتمداری | کارشناس ارشد زلزله
 • رزومه
 • مدیرمالیمهدی نورانی | کارشناس حسابداری
 • مدیرحقوقیمحمد رضا پیلور | کارشناس حقوق
اعضاء هیئت مدیره
 • سارا سادات موسویرئیس هیئت مدیره | کارشناس IT
 • نائب رئیس هیئت مدیرهمهدی عباسی | کارشناس حقوق
 • مدیر عاملمجتبی حاجی واعظی | کارشناس عمران
 • عضو هیئت مدیرهزهراحفیظی | کارشناس معماری