مدیرمالی

رزومــــــه

عنوان پروژه و مسئولیت

ساختمان اداری تجاری سلفچگان | سرپرست کارگاه
ساختمان بانک تجارت صفاییه | سرپرست کارگاه
ساختمان اداری مجتمع فرهنگی آستانه حضرت معصومه | سرپرست کارگاه
پروژه مسکونی امین واقع در میدان دانیال | سرپرست کارگاه
پروژه 84 واحدی پردیسان | سرپرست کارگاه
پروژه 160 واحدی آزادگان | سرپرست کارگاه
پروژه ساختمان های شخصی شهرک قدس | مجری و طراحی معماری
پروژه شهرک امام خمینی | مشاوره و طراحی معماری
پروژه ساختمان عمار یاسر | مشاوره و طراحی معماری